Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Nijestee bestaat uit zes leden. In de raad is kennis aanwezig over volkshuisvesting, financiën, personeelsbeleid, juridische zaken, vastgoedontwikkeling en commerciële dienstverlening. Twee leden worden benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie: de Participatieraad van Nijestee.

Taak

De raad van commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van Nijestee. De RvC toetst de activiteiten van het bestuur als geheel aan de eisen die vanuit de wetgever en de samenleving aan Nijestee worden gesteld. Voorbeelden zijn het vaststellen van het jaarverslag, het goedkeuren van  de begroting, het goedkeuren van investeringen boven drie miljoen euro en het goedkeuren van collectief ontslag.  De RvC vervult daarmee een belangrijke schakel tussen de eigen organisatie en het extern toezicht door instanties als de Autoriteit woningcorporaties of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies en vervult zij de werkgeversrol naar het bestuur. De belangen van de betrokkenen en Nijestee weegt de RvC zorgvuldig af.

De RvC geeft invulling aan haar taak door:

 • minimaal zes keer per jaar te vergaderen
 • Themavergaderingen
 • Werkbezoeken af te leggen aan de gemeente, maatschappelijke partners (zoals WIJ teams)
 • Contacten te onderhouden met de Participatieraad (huurdersorganisatie), Ondernemingsraad en sleutelfunctionarissen binnen en buiten de organisatie.

Samenstelling en rooster van aftreden

De RvC van Nijestee bestaat statutair uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Op dit moment bestaat de RvC uit zes leden. In de RvC van Nijestee zijn twee leden op voorspraak van de huurders benoemd, dit is in de statuten vastgelegd.

Naam Functie (Her)benoemd per jaar Aftredend per Voorgedragen door Herbenoembaar ja/nee
Dhr. J. de Jeu Voorzitter 1 januari 2020 1 januari 2024   Ja
Mevr. G.J.M. Scholten Vice-voorzitter 18 april 2018 18 april 2022 Huurders Ja
Dhr. E.A. de Boer Lid 1 januari 2017 1 januari 2021   Nee
Mevr. J.J. Tiemersma Lid 20 mei 2019 20 mei 2023 Huurders Nee
Dhr. L.J. Regterschot Lid 7 februari 2018 7 februari 2022   Ja
Dhr. E.H.C. van der Laan Lid 3 november 2018 3 november 2022   Ja

De benoeming van de leden van de raad van commissarissen, haar werkwijze en profiel zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen en de Profielschets.

Subcommissies

Als onderdeel van de RvC zijn twee commissies actief. Deze commissies adviseren en ondersteunen de RvC op specifieke onderwerpen. Het gaat om: 

 • Remuneratiecommissie

  Deze commissie houdt zich bezig met de beloning en beoordeling van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen. In het reglement remuneratiecommissie zijn de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Mevrouw G.J.M. Scholten is voorzitter van de Remuneratiecommissie en de heer W.M. de Jong is lid van de Remuneratiecommissie.

 • Auditcommissie

  Deze commissie bespreekt alle financiële, treasury en compliance vraagstukken die de raad van commissarissen moet beoordelen. In het reglement auditcommissie zijn de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. De heer E.A. de Boer is voorzitter van de Auditcommissie en mevrouw J.J. Tiemersma is lid van de Auditcommissie.

Governance

De RvC wil graag transparant zijn in de zaken die ze doet en moet uiteraard verantwoording afleggen over het beleid en de besluitvorming. Nijestee is lid van Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en werkt volgens de principes van de Governancecode.

Daarnaast heeft de RvC van Nijestee in de toezichtvisie beschreven hoe zij haar rol als toezichthouder ziet.

Om het toezicht houden goed te laten verlopen, zijn spelregels en kaders nodig. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het toezicht- en toetsingskader.

Bezoldigingsbeleid

De beloning van de raad van commissarissen van Nijestee voldoet aan geldende wet- en regelgeving:

 • de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (ook wel bekend als de Blok-staffel) en
 • de Beroepsregel van de VTW.

In het beloningsbeleid is het beleid inclusief de beloning van de RvC en de directeur-bestuurder te lezen.