Visie en keuzes

We zijn met ruim 13.500 huurwoningen de grootste corporatie in de stad Groningen. Ongeveer 22.000 mensen huren een woning van Nijestee. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, op die manier valt er wat te kiezen.

Prettig wonen begint met een goede woning, een plek waar je je thuis voelt. Maar ook de straat en de buurt zijn belangrijk. Daarom werken we aan wonen in de stad Groningen. Dat doen we samen met bewoners, gemeente, andere corporaties en hulpverleningsinstellingen.

Onze keuzes

De wereld verandert continu. Ieder jaar trekt de stad nieuwe mensen die naar Groningen komen om te werken of te studeren. Stellen krijgen kinderen en ouderen zoeken een woning waarbij zorg geleverd kan worden. Ook veranderen rijksbeleid en de economische omstandigheden. Om de juiste dingen voor de stad te doen, stellen we iedere drie jaar onze strategie bij.
 

Ons strategisch kader geeft antwoord op vragen als Wie zijn wij? Wat willen we bereiken? Hoe doen we ons werk?
Voor de periode 2017-2020 legden we ons beleid vast in 'Groeien op z’n Gronings'. Want de stad blijft groeien, de vraag naar goede, betaalbare huizen ook. We willen dat er voor mensen met lagere inkomens iets valt te kiezen. Daarom groeien we de komende jaren op z’n Gronings: we gaan nieuwe betaalbare woningen bijbouwen omdat daar vraag naar is. De bestaande duurdere huurwoningen stoten we langzamerhand af. In beperkte mate verkopen we ook betaalbare huurwoningen. Het geld dat we met de verkoop verdienen steken we in verbetering en nieuwbouw.

Onze geschiedenis en onze positie in de stad

Voor een goed begrip van wat Nijestee is en waar wij voor staan is uitleg over onze geschiedenis nodig. Algemeen directeur/bestuurder Pieter Bregman schreef 'Het verhaal van Nijestee' om te duiden waarom we de dingen doen zoals we die doen. Daarin staat de bijzondere positie die de stad Groningen inneemt en onze rol daarin. Ook kijkt hij terug naar de tijd waarin Gruno en Groningen fuseerden en blikt vooruit naar de toekomst. Een ding is zeker: we blijven betaalbare woningen verhuren aan mensen die het echt nodig hebben.

Nijestee werd in 2014 gevisiteerd door Raeflex. Zij beoordeelde onze prestaties over de periode 2010-2013 en gaf aanbevelingen voor de toekomst. We hebben hiervoor een fact sheet (prestatietabel) opgesteld waarin we een puntsgewijs overzicht geven van de belangrijkste dingen die we voor de stad gedaan hebben. We willen met dit overzicht openheid geven in de resultaten van onze keuzes. In een bijlage staat een apart overzicht wat we in de periode 2010-2013 aan woningen hebben verbeterd, gebouwd, verkocht of gesloopt.

Begroting

Ieder jaar stellen we een programma en een begroting op voor het komende jaar. Het programma wordt afgeleid uit het vijfjarenplan. Het vijfjarenplan is uiteraard een schatting van het programma, dit kan per jaar afwijken omdat onze omgeving ook verandert. Bij de opstelling van de begroting van 2019 is de Participatieraad in een vroeg stadium betrokken. De Participatieraad bestaat uit een vertegenwoordiging van huurders en is de formele overlegpartner van Nijestee. De Participatieraad geeft advies op het bod (het programma van Nijestee voor 2019) en Nijestee reageert hier vervolgens op. Afgesproken is dat Nijestee in de reactie aangeeft welke adviezen van de Participatieraad wel en niet in de begroting worden overgenomen en waarom. De Raad van Commissarissen besluit of goedkeuring wordt gegeven aan de begroting.