TAAK

De raad van commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van Nijestee. De RvC toetst de activiteiten van het bestuur als geheel aan de eisen die vanuit de wetgever en de samenleving aan Nijestee worden gesteld. Voorbeelden zijn het vaststellen van het jaarverslag, het goedkeuren van  de begroting, het goedkeuren van investeringen boven drie miljoen euro en het goedkeuren van collectief ontslag.  De RvC vervult daarmee een belangrijke schakel tussen de eigen organisatie en het extern toezicht door instanties als de Autoriteit woningcorporaties of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies en vervult zij de werkgeversrol naar het bestuur. De belangen van de betrokkenen en Nijestee weegt de RvC zorgvuldig af.

De RvC geeft invulling aan haar taak door:

 • minimaal 6 keer per jaar te vergaderen

 • themavergaderingen

 • werkbezoeken af te leggen aan de gemeente, maatschappelijke partners (zoals WIJ-teams)

 • contacten te onderhouden met de Huurdersraad, Ondernemingsraad en sleutelfunctionarissen binnen en buiten de organisatie.

SAMENSTELLING EN ROOSTER VAN AFTREDEN

De RvC van Nijestee bestaat statutair uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Op dit moment bestaat de RvC uit 5 leden. In de RvC van Nijestee zijn 2 leden op voorspraak van de huurders benoemd, dit is in de statuten vastgelegd.

Naam

Functie

(Her)benoemd per jaar

Aftredend per

Voorgedragen door

Herbenoembaar ja/nee

Dhr. J. de Jeu

Voorzitter

5 februari 2024

5 februari 2028

 

Nee

Mevr. G.J.M. Scholten

Vice-voorzitter

18 april 2022

18 april 2026

Huurders

Nee

Mevr. A.S. Jonkman

Lid

1 januari 2021

1 januari 2025

 

Ja

Mevr. M.P. Verberk

Lid

20 mei 2023

20 mei 2027

Huurders

Ja

Dhr. F.P. Trip

Lid

21 juni 2023

21 juni 2027

Ja

De benoeming van de leden van de raad van commissarissen, haar werkwijze en profiel zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen en de Profielschets.

SUBCOMMISSIES

Als onderdeel van de RvC zijn 2 commissies actief. Deze commissies adviseren en ondersteunen de RvC op specifieke onderwerpen. Het gaat om: 

 • Remuneratiecommissie

  Deze commissie houdt zich bezig met de beloning en beoordeling van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen. In het reglement remuneratiecommissie zijn de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Mevrouw G.J.M. Scholten is voorzitter van de Remuneratiecommissie en de heer J. de Jeu is lid van de Remuneratiecommissie.

 • Auditcommissie

  Deze commissie bespreekt alle financiële, treasury en compliance vraagstukken die de raad van commissarissen moet beoordelen. In het reglement auditcommissie zijn de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. De Auditcommissie bestaat uit mevrouw A.S. Jonkman (voorzitter) en de heer F.P. Trip.

GOVERNANCE

De RvC wil graag transparant zijn in de zaken die ze doet en moet uiteraard verantwoording afleggen over het beleid en de besluitvorming. Nijestee is lid van Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en werkt volgens de principes van de Governancecode.

Daarnaast hebben de RvC en het bestuur van Nijestee in de visie op besturen en toezicht beschreven wanneer in hun ogen sprake is van goed toezicht, goed bestuur en goede tegenkracht, en hoe daar bij Nijestee invulling aan wordt gegeven.

Om het toezicht houden goed te laten verlopen, zijn spelregels en kaders nodig. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het toezicht- en toetsingskader.

BEZOLDIGINGSBELEID

De beloning van de raad van commissarissen van Nijestee voldoet aan geldende wet- en regelgeving:

 • de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

 • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (ook wel bekend als de Blok-staffel) en

 • de Beroepsregel van de VTW.

In het beloningsbeleid is het beleid inclusief de beloning van de RvC en de directeur-bestuurder te lezen.