Verantwoording

We zijn er om mensen met lagere inkomens goed te laten wonen. Op verschillende manieren leggen we hierover verantwoording af.

Overleg met huurders

In de nieuwe Woningwet en in de Overlegwet is de samenwerking en het overleg met onze huurders geregeld. Omdat bijna alle huurderverenigingen zich in 2013 hebben opgeheven, werken we in het vervolg met een Participatieraad. Over belangrijke documenten als de Begroting of het Huurbeleid vragen we advies van bewoners. Daarnaast organiseert Nijestee ieder jaar een BinnensteBuitendag om het huurders en andere samenwerkingspartners in gesprek te gaan.

Jaarverslag

Elk jaar beschrijven we in het jaarverslag wat er van onze beleidsvoornemens terecht is gekomen. In het jaarverslag leggen we ook verantwoording af over het intern toezicht en geven we inzicht in de financiële positie van Nijestee. Lees hier het hele jaarverslag.

Governancecode

Goed bestuur is van groot belang. Nijestee onderschrijft daarom de GovernanceCode voor Woningcorporaties die door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes is vastgesteld. De code doet aanbevelingen, maar huldigt daarbij het principe ‘pas toe of leg uit’. Nijestee leeft de code vrijwel volledig na, in het Jaarverslag leggen we uit waarom we op een aantal punten hiervan afwijken.

Visitatie

In de nieuwe Woningwet staat dat alle corporaties zich eens per vier jaar moeten laten beoordelen op hun doen en laten door een onafhankelijke, deskundige commissie, ook wel visiteren genoemd. Dit is voor ons niet nieuw: in 2014 lieten we dit voor de tweede keer doen. In 2010 scoorden we bovengemiddeld met een beoordeling van 7,5. Ook in 2014 sprong Nijestee er goed uit. Lees hier het complete visitatierapport.

Beoordeling door de minister

Ieder jaar toetst de minister de prestaties van alle corporaties in Nederland. Elke corporatie krijgt ieder jaar apart een beoordeling op de bijdrage aan de volkshuisvesting en de financiële positie. Ook wordt beoordeeld of wij ons houden aan wet- en regelgeving en of de interne organisatie op orde is. Lees de volledige analyse en toelichting op de website van het ministerie.

Aedes Benchmark

Ieder jaar brengt Aedes een Benchmark uit: een vergelijking van alle corporaties die bij de koepel zijn aangesloten. De corporaties worden onder andere vergeleken op organisatiekosten en de tevredenheid van de eigen huurders over de dienstverlening. Nijestee behaalde in 2017 de score: BB. Lees hier meer over de uitkomsten van de Aedes Benchmark