OVERLEG MET HUURDERS

In de nieuwe Woningwet en in de Overlegwet is de samenwerking en het overleg met onze huurders geregeld. Omdat bijna alle huurderverenigingen zich in 2013 hebben opgeheven, werken we in het vervolg met een Huurdersraad. Over belangrijke documenten als de Begroting of het Huurbeleid vragen we advies van bewoners. Daarnaast organiseert Nijestee ieder jaar een BinnensteBuitendag om het huurders en andere samenwerkingspartners in gesprek te gaan.

JAARVERSLAG

Elk jaar beschrijven we in het jaarverslag wat er van onze beleidsvoornemens terecht is gekomen. In het jaarverslag leggen we ook verantwoording af over het intern toezicht en geven we inzicht in de financiële positie van Nijestee. Lees hier onze jaarverslagen.

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Nijestee is wettelijk verplicht om te vermelden dat we een ANBI-status hebben. Klik hier voor onze verantwoording. 

GOVERNANCECODE

Goed bestuur is van groot belang. Nijestee onderschrijft daarom de GovernanceCode voor Woningcorporaties die door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes is vastgesteld. De code doet aanbevelingen, maar huldigt daarbij het principe ‘pas toe of leg uit’. Nijestee leeft de code vrijwel volledig na, in het Jaarverslag leggen we uit welk punt we niet naleven.

VISITATIE

In de Woningwet staat dat alle corporaties zich eens per vier jaar moeten laten beoordelen op hun doen en laten door een onafhankelijke, deskundige commissie, ook wel visiteren genoemd. Dit is voor ons niet nieuw: in 2022 hebben we dit voor de vierde keer laten doen. Lees hier het complete visitatierapport.

Ten opzichte van de vorige visitatie zijn de resultaten wederom positief verbeterd: Presteren naar Opgaven en Ambities (7,7), Presteren volgens Belanghebbenden (7,9), Presteren naar Vermogen (9) en Governance (8,2). Wij zijn blij met het prachtige oordeel van de visitatiecommissie en de helderheid waarmee ze haar bevindingen heeft opgeschreven. In de bestuurlijk reactie geven we aan wat wij van de conclusies vinden en wat we met een aantal aanbevelingen gaan doen.  

BEOORDELING DOOR DE MINISTER

Ieder jaar toetst de minister de prestaties van alle corporaties in Nederland. Elke corporatie krijgt ieder jaar apart een beoordeling op de bijdrage aan de volkshuisvesting en de financiële positie. Ook wordt beoordeeld of wij ons houden aan wet- en regelgeving en of de interne organisatie op orde is. Lees de toelichting op www.rijksoverheid.nl.

AEDES BENCHMARK

Ieder jaar brengt Aedes een Benchmark uit: een vergelijking van alle corporaties die bij de koepel zijn aangesloten. De corporaties worden onder andere vergeleken op organisatiekosten en de tevredenheid van de eigen huurders over de dienstverlening. Nijestee behaalde in 2022 de score A op tevredenheid van huurders. Van nieuwe huurders en voor reparatieverzoeken krijgen we een 8,2. Vertrokken huurders geven ons met een 8,0 ook een goed cijfer. De mening van onze bewoners is het belangrijkst. Hiermee scoren we hoger dan vorig jaar en landelijk bovengemiddeld. Lees hier meer over de uitkomsten van de Aedes Benchmark.